V8i Seznam MDL aplikací Verze Demo Nápověda (bez DPH)

 

Accuracy - zaokrouhluje (redukuje) počet platných desetinných míst souřadnic grafických prvků MicroStationu. 2.70 Ano Nápověda  2500,-
  AddSelect - doplňuje funkce MicroStationu (Vybrat dle atributů a Výkonný výběr) o možnost výběru (označení) stejných grafických prvků na základě výběru jednoho prvku. 1.25 Ne   2500,-
ALevel - kopírování graf.prvků z referenčních výkresů do aktivního výkresu, s možností nastavit u kopírovaných prvků aktivní vrstvu. 1.00 Ano Nápověda 3500,-
Analyza - umožňuje vytvářet sestavy použitých prvků a jejich počet v připojeném výkrese MicroStationu. 2.20 Ne   2500,-
Aprox - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je umožňuje aproximaci některé z charakteristických souřadnic prvku, pomocí souřadnic jiných prvků, případně jejich přesným (číselným) zadáním. 1.70 Ne   2500,-
AttachGG - vytvoření asociace (provázanosti) mezi výkresovými prvky pomocí grafických skupin. 2.70 Ne   2500,-
BlindDate - je aplikační nadstavba systému MicroStation V8, umožňující vybrání/vysvícení grafických prvků MicroStationu na základě datumu a času jejich pořízení resp.jejich poslední aktualizace. 1.60 Ne   1500,-
Building - aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje připojení popisných informací o stavebních objektech ke grafickým prvkům aktivního výkresu MicroStationu. 1.67 Ano Nápověda 5000,-
CellType - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena ke změně typu značky (bodová na grafickou, grafická na bodovou), v jednom hlavním výkresu, nebo hromadně (vstupní a výstupní adresář). 1.20 Ne Nápověda 2500,-
CLines - slouží k převodu vybraných prvků typu úsečka (Line), křivka (Curve) a oblouku (Arc) na prvky typu lomené čáry (LineString). 1.70 Ano   2500,-
Check - umožňuje provádět kontrolu parametrů (jednotky, rozlišení apod.) v aktivním výkrese MicroStationu. Aplikace může běžet na pozadí – kontrola se provádí automaticky při otevření výkresu. 1.35 Ne   1500,-
CheckC - umožňuje provádět kontrolu registrů barev (RGB) aktivního výkresu MicroStationu. Ke změně registrů barev může dojít např.při převodu z AutoCADu apod. 1.15 Ne   1500,-
CheckP - provádí kontrolu geodetických souřadnic u vrcholů - lomových bodů grafických prvků /úsečky, lomené čáry, značky apod./. 1.30 Ne   1500,-
CheckT - kontrola a oprava vlastnosti textových prvků - závislost na pohledu.
1.30 Ne   1500,-
DelShaDe - odstraní z výkresu MicroStationu definice sdílených značek, sdílené značky převádí na nesdílené. 1.20 Ne   1500,-
DgnRevival - umožňuje obnovení grafických prvků MicroStationu - odstranění všech připojených popisných atributů, databázových linků atd. 1.60 Ne   1000,-
DtLink - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje odstranit databázové vazby grafických prvkům MicroStationu. 1.70 Ne   1000,-
ExLines - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje vytvořit seznam použitých stylů čar a jejich počet (čáry, lomené čáry, křivky, oblouky a elipsy) v aktivním výkrese MicroStationu.   1.60 Ne   2500,-
ExPoints - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje vyexportovat prvky MicroStationu do textového souboru ve formě souřadnic.   4.55 Ano Nápověda  4500,-
ExText - umožňuje vyexportovat texty a textové uzly z MicroStationu do souboru. 1.50 Ne   2500,-
GenSharedCell - převedení definic značek z knihovny značek do souboru *.dgn - definice sdílených značek. 1.00 Ne   1500,-
GGsort - aplikace je určena k setřídění a komprimaci grafických skupin.
1.20 Ne   1500,-
Grad - je určena pro práci s grády v prostředí MicroStationu. 1.30 Ne   1500,-
ImLite - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena k načítání souřadnic naměřených bodů z textového souboru a k jejich umístění do výkresu MicroStationu. 3.00 Ano Nápověda 3500,-
ImportVKM - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje importovat soubory *.vkm (starý datový formát katastru), při zachování geometrických vlastností grafických prvků /uzavřené prvky, grafické symboly atd./ a jejich vzájemného provázání /asociativity/. 1.00 Ano   4500,-
InitID - předávání parametrů MS při jeho startu. 1.05 Ne   1000,-
Journal - je určen pro všechny, kteří vytvářejí knihovny grafických symbolů (značek), resp.jsou jejími správci nebo potřebují vytvářet sestavy značek, které jsou ve výkresech apod.. Aplikace Vám umožní snadno a lehce provádět operace s knihovnou grafických symbolů, které jsou v MicroStationu nemyslitelné, nebo lze tyto operace provádět pouze manuálně. 3.20 Ne   4500,-
MapInfoIn - je MDL aplikace MicroStationu, umožňující import formátu MapInfa (*.mif, *.mid) do MicroStationu, vytvoření databázové tabulky a automatické provázání  grafických prvků s databázovými záznamy. Vzniká 100% výkres MicroStationu. 3.00 Ne   5500,-
MapInfoOut - MDL aplikace MicroStationu, umožňující export výkresů MicroStationu do výkresů MapInfa (*.mif, *.mid), včetně databázových tabulek. 2.40 Ne   5500,-
Meritko - umožňuje provádět ve výkrese MicroStationu změnu měřítka značek (bodových, grafických, sdílených, nesdílených), textů a textových uzlů, liniových objektů (čáry, lomené čáry, oblouky, kružnice, křivky atd.) a kót (text, tolerance, koncové značky). 2.00 Ano Nápověda 4500,-
Odmerna - umístění odměřené vzdálenosti do výkresů (text). 1.00 Ne   1500,-
Oko - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje uživateli zobrazení detailu okolí myši v některém z pohledů MicroStationu (myší ocásek) a zobrazení aktuální pozice myši pomocí blikajícího bodu v pohledu zobrazujícího celek výkresu (funkce AutoCADu - sokolí oko). 1.25 Ne   2500,-
PlaceBy - umožňuje umístění textů a značek podél liniových prvků - úhel natočení se převezme ze segmentu liniového prvku a je možné jej změnit - přičítat 90 stupňů. Současně s tím je možné vytvoření asociace (provázanosti) mezi liniovým prvkem a umísťovanými prvky - texty resp.značky.   1.60 Ne Nápověda 1500,-
PlaceC - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje umístit značky na charakteristické části (vrcholy, těžiště apod.) výkresových prvků. 1.70 Ano Nápověda 2500,-
  ReCell - je určen k výměně značek ve výkresech za značky umístěné v aktuální knihovně značek. 1.60 Ne   2500,-
RefHilite - vysvícení referenčních výkresů. 1.10 Ne   1500,-
ReLib - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena k importování knihovny značek do aktuální knihovny značek. 1.55 Ne   2500,-
Reverse - změna vektorové orientace liniových stylů. 1.10 Ne   1500,-
   RoCell - umožňuje je rotaci bodových (grafických a sdílených) značek ve výkrese MicroStationu. 1.20 Ano   2500,-
SearchG - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která doplňuje nástroje MicroStationu (Vybrat dle atributů a Výkonný výběr ) o možnost výběru /označení/ liniových a plošných prvků podle jejich geometrických rozměrů (délky,resp. obvodu plochy). Tímto způsobem lze vybrat a označit např.body /úsečky nulové délky/. 1.40 Ne Nápověda 2500,-
SearchPattern - doplňuje nástroje MicroStationu (Vybrat dle atributů a Výkonný výběr) o možnost výběru /označení/ šrafovaných /vzorovaných/ plošných prvků podle definovaných parametrů /mezery, úhly, tolerance, značka/. 1.20 Ne Nápověda  2500,-
Selekt - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje postupné zobrazení vybraných prvků v některém z pohledů MicroStationu. 1.20 Ano Nápověda 1500,-
  Shapes - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje převádět komplexní prvky MicroStationu (uzavřené řetězce /complex shape/ a složené řetězce /complex string/) na základní prvky (útvary /shape/ a lomené čáry /linestring/). Výsledkem je výrazné snížení velikosti výkresu. 2.00 Ne Nápověda 2500,-
SQLect - nadstavba MicroStationu, která doplňuje funkce MicroStationu (Vybrat dle atributů a Výkonný výběr) o možnost výběru, nebo vysvícení prvků na základě jejich databázových hodnot. 2.15 Ne   4500,-
StylesView - natáčí uživatelské styly liniových objektů dle zvoleného pohledu. Ve 3D výkresech upravuje zobrazení prvků např.pro tisk. 1.50 Ne   1500,-
TextJust - změna pilotního/vztažného bodu textu/textového uzlu beze změny polohy. 1.10 Ano   2500,-
TextSize - změna fontu beze změny velikosti textu. 1.05 Ano   2500,-
Trideni - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena ke změně datového modelu (vrstvy, barvy, styl apod.).Datový model lze měnit v rámci jednoho výkresu, nebo jeden výkres roztřídit do několika výkresů.Dále aplikace umožňuje synchronizovat nastavení datového modelu aplikace s datovým modelem uloženým v databázi (Oracle, MS Access), generovat - vytvářet datový model na základě grafických prvků v aktivním výkrese MicroStationu, identifikovat grafický prvek MicroStationu - zjistit je-li součástí datového modelu. 5.15 Ano Nápověda 5500,-
Upto3d - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje převod 2d výkresů na 3d výkresy s využitím databáze obsahující souřadnice naměřených bodů. 4.05 Ano Nápověda 5500,-
VGImport - import souborů *.vgi (Slovenský katastr nemovitostí) do systému MicroStationu V8/XM a PowerMap V8/XM, včetně generování uzavřených ploch, kódování diakritiky atd.. Součástí importu je vygenerování geodetických bodů (včetně definované symbologie) do výkresu *.dgn a textového souboru. MDL aplikace byla vyvinuta společně s firmou Bentley ČR a testována na GKÚ. 2.90 Ano Nápověda 4500,-
Vrstveni -  je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena ke kontrole a opravě datového modelu (vrstvy, barvy, styl apod.). Dále aplikace umožňuje provázat /linkovat/ databázové vazby na grafické prvky na základě datového modelu, synchronizovat nastavení datového modelu aplikace s datovým modelem uloženým v databázi (Oracle, MS Access), generovat - vytvářet datový model na základě grafických prvků v aktivním výkrese MicroStationu, identifikovat grafický prvek MicroStationu - zjistit je-li součástí datového modelu, pořizovat - umísťovat prvky do výkresu dle datového modelu. 5.15 Ano Nápověda 5500,-
VTXExport - je nadstavba, pomocí které lze vytvořit z výkresu MicroStationu *.dgn soubor *.vtx (Kokeš, Geus, Atlas apod.). MDL aplikace umožňuje přiřazovat k exportovaným charakteristickým bodům  (vrcholům lom.čar apod.) geodetické body (skupinové číslo, číslo bodu). 1.15 Ano   5500,-
VTXImport - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje import souboru *.vtx do MicroStationu. Vzniká 100% výkres MicroStationu - nedochází k deformacím prvků např.při změně měřítka apod.. Do výkresu MicroStationu jsou importovány geodetické body a je vytvořen textový soubor seznamu geodetických souřadnic. Vektorový formát *.vtx používají programy Kokeš, Topol, Geus apod. 2.55 Ano   5500,-
XRef - je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena k snadnější manipulaci s referenčními výkresy. 1.90 Ano Nápověda 3500,-
Zaloha - je aplikační nadstavba umožňující provádět automatickou zálohu aktivního výkresu MicroStationu. 1.25 Ne Nápověda 1500,-

Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.