20.10.2010 MDL aplikace pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a PowerMap V8i

        MDL aplikace jsou k dispozici i pro MicroStation V8i (resp. PowerMap V8i a PowerDraft V8i). Více informací na MDL aplikace


22.5.2008 MDL aplikace pro MicroStation XM, PowerDraft XM a PowerMap XM

        Od 22.5.2008 jsou nabízeny MDL aplikace i pro MicroStation XM (resp. PowerMap XM a PowerDraft XM). Všechny uvedené MDL aplikace, byly vytvořené a testované pod MicroStationem XM (08.09.04.51) CS.

Accuracy - zaokrouhluje /redukuje/ počet platných desetinných míst souřadnic grafických prvků MicroStationu.

AddSelect - výběr stejných grafických prvků ve výkrese, na základě výběru jednoho z prvků.

ALevel - kopírování graf.prvků z referenčních výkresů do aktivního výkresu; kopírování do aktivní hladiny.

Analyza - vytvoření seznamu grafických prvků v aktivním výkrese; generování datového modelu (typ, atributy).

Aprox - přímá/číselná/ editace souřadnic (x,y,z) grafických prvků; možnost aproximace.

AttachGG - vytvoření asociace (provázanosti) mezi výkresovými prvky pomocí grafických skupin.

BlindDate - výběr, vysvícení grafických prvků na základě jejich data a času vytvoření/poslední aktualizace.

Building - správa popisných informací o stavebních objektech ve výkresech DGN.

CellType - změna typu značky ve výkrese bodová <=> grafická.

CLines - konverze grafických prvků - úsečky (Line), křivka (Curve) a oblouku (Arc) na prvky typu lomené čáry (LineString).

ClosElm - vytvoření uzavřených prvků z liniových (např.linie na útvar).

CTool - vkládání grafických značek do výkresu se změnou jejich atributů.

Check - kontrola parametrů (jednotky, rozlišení apod.) v aktivním výkrese MicroStationu.

CheckC - kontrola registrů barev (RGB) - tabulky barev.

CheckP - kontrola umístění geodetických bodů na souřadnicích grafických prvků.

CheckT -  kontrola a oprava vlastnosti textových prvků /závislost na pohledu/.

DelShaDe - odstranění definic sdílených značek z výkresu MicroStationu /sdílené značky převádí na nesdílené/.

DgnRevival  - obnovení grafických prvků MicroStationu /odstranění popisných atributů, databázových linků atd./

DtLink -  odstranění databázových linků.

DWFExport - export výkresů DGN do souboru *.dwf  /formát Autodesku pro publikování vektorových dat na internetu/intranetu/.

ExLines -  vygenerování seznamu liniových stylů ve výkrese.  

ExPoints - vygenerování seznamu souřadnic grafických prvků do textového souboru.

ExText - vyexportování textů z MicroStationu do souboru.

GenSharedCell - vytvoření definic sdílených značek ve výkrese z připojené knihovny značek.

GGSort - třídění a komprimace grafických skupin.

Grad - přepočet gradů/stupňů; nastavení aktivního JTSK.

InitID - předávání parametrů MS při jeho startu.

Imlite -  generování geodetických bodů ve výkrese z připojeného textového souboru.

Journal - správa značek ve výkrese, v knihovně značek.

MapInfoIn - import souborů MapInfa (*.mif, *.mid) do MicroStationu včetně vytvoření DB linků.

MapInfoOut - generování souborů MapInfa (*.mif, *.mid) z MicroStationu, včetně DB linků.

Master - lze uživatelsky nastavit - příkazy, které se budou vykonávat při událostech v MicroStationu - otevření výkresu, připojení reference atd.  

Meritko -  změna měřítka značek (bodových, grafických, sdílených, nesdílených), textů a textových uzlů, liniových prvků (čáry, lomené čáry, oblouky, kružnice, křivky atd.) a kót (text, tolerance, koncové značky).

Odmerna - umístění odměřené vzdálenosti do výkresů (text).

Oko - dynamické zobrazení detailu okolo kurzoru ve zvoleném pohledu.

PlaceBy - umístění textů a značek podél liniových prvků; vytvoření asociace mezi prvky.  

PlaceC - umístění značek na charakteristické části (vrcholy, těžiště apod.) grafických prvků.

ReCell - záměna značek ve výkresech za značky v připojené knihovně značek.

RefHilite - vysvícení referenčních výkresů.

ReLib - aktualizace knihovny značek z jiné knihovny značek.

Reverse - změna vektorové orientace liniových stylů.

RoCell - rotace bodových, grafických a sdílených značek ve výkresech MicroStationu.

SearchG -  výběr, vysvícení grafických prvků na základě geometrických rozměrů /délky, obvod, plocha atd./.

Selekt -  postupné zobrazení vybraných prvků v některém z pohledů MicroStationu.

SesCell - sestavování nových značek z vkládaných značek.

Shapes - transformace komplexních prvků MicroStationu (uzavřené řetězce /complex shape/ a složené řetězce /complex string/) na základní prvky (útvary /shape/ a lomené čáry /linestring/).

SQLect - výběr/vysvícení prvků na základě jejich databázových hodnot.

StylesView - natočení liniových stylů do zvoleného pohledu /pro 3D výkresy/.

TextCase - změna velikosti písma (malá, velká, inverzní) ve výkresech MicroStationu.

TextJust - změna pilotního/vztažného bodu textu/textového uzlu beze změny jeho polohy ve výkrese.

TextSize - změna fontu beze změny velikosti textu.

Trideni -  změna datového modelu.

Upto3D - transformace 2d výkresů na 3d výkresy.

VGImport -  import souborů *.vgi (Slovenský katastr nemovitostí) do systému MicroStationu.

Vrstveni - kontrola a oprava datového modelu. Kreslení dle datového modelu. Inteligentní identifikace grafických prvků ve výkrese a jejich přiřazení/nepřiřazení v datovém modelu, atd.

VTXExport - vytvoření souboru *.vtx (Kokeš, Geus, Atlas apod.) z výkresu MicroStationu, dle konverzních tabulek. Generování souřadnic geodetických bodů atd..

VTXImport - import souboru *.vtx do MicroStationu, dle konverzních tabulek.

XFiles - obnovení připojení "ztracených" referenčních výkresů (vektorových i rastrových).

XRef - přepínání hlavního a vektorových výkresů MicroStationu.

Zaloha - automatická záloha aktivního výkresu.

 


13.5.2008 Aktualizace MDL aplikací pro MicroStation V8,  PowerDraft V8, PowerMap V8

Accuracy (zaokrouhluje počet desetinných míst souřadnic grafických prvků) - aplikace byla přepracována, nyní pracuje i s komplexními prvky - složený řetězec (complex string) a uzavřený řetězec (complex shape).

BlindDate (výběr/vyhledání grafických prvků na základě datumu a času jejich vytvoření/poslední aktualizace) - upraveno vyhledávání nejnovějšího a nejstaršího prvku a synchronizace nastavení atributů.

DtLink (odstranění DB linků) - provedena úprava algoritmu. 

DWFExport (export výkresů DGN do formátu *.dwf) - v nové verzi se již všechny texty a textové uzly, které byly vytvořeny pomocí standardních fontů MicroStationu (font.rsc) převádějí do *.dwf souboru jako TTF fonty. Texty vytvořené pomocí TTF a SHX fonty zůstávají nezměněné.

ExPoints (export souřadnic grafických prvků do textového souboru) - upravena funkce pro prohledávání výkresů - nyní se lze vrátit do výchozího stavu pomocí funkce "Krok zpět".

GGSort (třídění a komprimace grafických skupin) - kompletně přepracovaný algoritmus třídění a komprimace.

ReCell (výměna značek ve výkresech dle aktivní knihovny) - odstraněny nedostatky při aktualizaci sdílených značek.

Upto3D ( transformace 2D výkresů na 3D) - upravena funkce pro vyhledání atributů grafických prvků v referenčním výkrese, představující geodetický bod.

XFiles (připojení "ztracených" ref.výkresů) - přepracované funkce pro připojení/odpojení vektorových/rastrových výkresů. Pomocí nastavení nových cest k referenčních výkresům, lze provést obnovení "ztracených" referenčních výkresů.


10.12.2007 Aktualizace MDL aplikace MapInfoIn

MapInfoIn - (Import souborů *.mif a *.mif do MicroStationu, včetně vytvoření databázových vazeb). MDL aplikace niní může importovat liniové a uzavřené prvky až do velikosti 15000 vrcholů. - do MicroStationu jsou tyto grafické prvky importovány jako složené řetězce (complex chains) resp.uzavřené řetězce (complex shapes). Aplikace má přepracované linkování grafických prvků k databázi.

 


12.11.2007 Aktualizace MDL aplikací

Upto3D - (MDL aplikace umožňující konverzi - zvednutí 2D výkresu na 3D pomocí bodů [X,Y,Z] uložených v databází resp.v referenčním výkrese), byla významně aktualizována.

  Nyní MDL aplikace Upto3D umožňuje nově provádět konverzi i komplexních prvků - složený řetězec (complex chains) a uzavřený řetězec (complex shapes), přepracován byl i algoritmus pro prohledávání (skenování) výkresu - není prováděna komprese výkresu před samotnou transformací - lze celou transformaci vrátit zpět, resp.krokovat.

 Nově lze převáděné křivky ukládat ve 3D výkresu jako lomené čáry, přepracováno bylo ovládání a nastavení aplikace (lepši synchronizace jednotlivých položek nastavení), přepracovány byly i reporty - zobrazování informací na obrazovce monitoru resp.ukládání reportu do souboru.

PlaceC - (umístění značek na charakteristické části grafických prvků - vrcholy, těžiště atd.). MDL aplikace byla přepracována - optimalizována pro MicrosStation V8. Uživatel může nyní definovat kriteria - vrstvy pro výběr grafických prvků v rámci všech dostupných vrstev v připojeném výkrese MicroStationu (dříve pouze vrstvy 1-63).

ExLines - (vytvoření seznamu uživatelských stylů použitých ve výkrese). MDL aplikace byla přepracována - optimalizována pro MicroStation V8. Nově  lze definovat vrstvy pro výběr grafických prvků v rámci všech dostupných vrstev v připojeném výkrese MicroStationu (dříve pouze vrstvy 1-63).

SearchG - (výběr grafických prvků (liniových a plošných) na základě jejich délky,nebo plochy resp.jejich kombinace (AND/OR/NAND). MDL aplikace byla přepracována - optimalizována pro MicroStation V8. Nově  lze definovat vrstvy pro výběr grafických prvků v rámci všech dostupných vrstev v připojeném výkrese MicroStationu (dříve pouze vrstvy 1-63).

SearchPattern - (výběr grafických prvků na šrafovaných/vzorovaných prvků na základě parametrů šrafování/vzorování). MDL aplikace byla přepracována - optimalizována pro MicroStation V8. Nově  lze definovat vrstvy pro výběr grafických prvků v rámci všech dostupných vrstev v připojeném výkrese MicroStationu (dříve pouze vrstvy 1-63).

BlindDate - (výběr prvků na základě času a data jejich pořízení resp.poslední aktualizace), aplikace byla rozšířena o možnost provádět bližší specifikaci výběru prvků na základě jejich atributů a typu. Nastavení limitních hranic (datum a čas) pro vyhledání grafických prvků je možné definovat na základě  existujících grafických prvků.

 
Vrstvení - ( kontrola a oprava datového modelu), aplikace byla rozšířena o možnost dynamické identifikace prvků datového modelu (přejížděním kurzoru počítačové myši přes grafické prvky výkresu je prováděno porovnání s datovým modelem načteným v aplikaci Vrstvení. Pokud je grafický prvek identifikován jako součást datového modelu, je provedena synchronizace - zobrazení položky datového modelu v hlavním dialogovém okně aplikace a na kurzoru se zobrazí popis položky datového modelu).


 

Další novou funkcí je možnost, při kontrole datového modelu, současně opravovat šířku a výšku textů. Při převodu výkresu vytvořených v MicroStationu 95 do MicroStationu V8 dochází u natočených textů k modifikaci jejich rozměrů - např.místo původní výšky textu 2.000 je její hodnota 1.9998. MDL aplikace Vrstvení umí tuto nepřesnost správně vyhodnotit při kontrole datového modelu. Nyní je možné takto nepřesné texty automaticky opravovat dle datového modelu. 
    Queen's Software Globetrotter (komplexní balík MDL aplikací) pro MicroStation V8,  PowerDraft V8 a PowerMap V8 byl rozšířen o nové MDL aplikace (V8):

Alevel - aplikace, umožňující kopírování grafických prvků (vybraných, nebo definovaných ohradou) z referenčních výkresů do aktivního výkresu, s možností jejich zkopírování do aktivní hladiny hlavního výkresu.

GenSharedCell - přenesení definic značek z knihovny značek do aktivního výkresu - hromadné nadefinování sdílených značek.

ImportVKM - import katastru *.vkm (starý formát) do výkresu MicroStationu (*.dgn).

ISKN
- generování mapy katastru z databáze katastru ( Oracle, nebo MS Access), včetně vytvoření vazeb mezi grafickými prvky a odpovídajícími popisnými položkami.

ViewPriority - aplikace umožňuje nastavení priority zobrazení (překrývání) grafických prvků na základě definování priorit vrstev ve kterých jsou prvky uloženy.


Aktualizované MDL aplikace (V8)

CellType - ( změna typu značky ve výkresu  grafická/bodová), aplikace má přepracované vyhledávání značek ve výkrese.

MapInfoOut - ( vyexportování výkresů *.dgn do exportního formátu MapInfa  *.mid a *.mif), poslední verze této aplikace umožňuje ukládat komplexní prvky ( složené řetězce, uzavřené řetězce) do odpovídajících grafických prvků MapInfa bez omezení počtu jejich lomových bodů (vrcholů) - není nutné je rozdělovat na menší prvky. Pomocí aplikace MapInfoOut lze nyní bezproblémově převádět z MicroStationu do MapInfa např.hranice krajů atd., při zachování původních atributů a vlastností.

TextJust- ( změna pilotního bodu textu beze změny jeho umístění ve výkrese), aplikace má přepracované vyhledávání textů/textových uzlů ve výkresech.

TextSize
- ( změna fontu textu, beze změny jeho velikosti - polohy), aplikace má přepracované vyhledávání textů/textových uzlů ve výkresech.

Třídění - (změna datového modelu), kompletně bylo přepracované skenování grafických prvků ve výkrese.

Xref - ( přepínání hlavního a referenčních výkresů), aplikace nyní umožňuje zachovávat informace o oříznutí/vyříznutí v referenčních výkresech. Zlepšena byla synchronizace s událostmi MicroStationu - otevření nového výkresu, založení nového souboru atd.


Copyright © 2014 Queen's Software
All Rights Reserved.